ต้วแบ่งหน้า

home » หน้าหลักโรงเรียน » รายชื่อโรงเรียน » โรงเรียนสยาม อินเตอร์ เฮลท์ แคร์ »

โรงเรียนสยาม อินเตอร์ เฮลท์ แคร์

ที่อยู่: 
51/481 ต.หลักหก อ. เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์: 
02-5339613-4
หน้าหลัก

โรงเรียนสยาม อินเตอร์ เฮลท์ แคร์  

(Siam Inter Health Care  School )

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เกี่ยวกับโรงเรียนสยามอินเตอร์ เฮลท์ แคร์

 

        เนื่องด้วยในปัจจุบัน จากการขยายตัวทางด้านนโยบายทางด้านสุขภาพเพื่อก้าวสู่ศูนย์กลางทาง

การแพทย์ของเอเชีย รวมทั้งความก้าวหน้าทางด้านการแพทย์และเทคโนโลยี การให้บริการทางด้านสุขภาพมี

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทําให้หน่วยงานที่ให้บริการทางด้านสุขภาพ จําเป็นต้องมีบุคลากร

ทางด้านการแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการดูแลสุขภาพเพื่อช่วยเหลือดูแลสุขภาพของประชาชน

ให้มีคุณภาพที่ดีขี้น

      ด้วยตระหนักถึงความจําเป็นดังกล่าว ทางโรงเรียนสยามอินเตอร์ เฮลท์ แคร์ เป็นสถาบันหนึ่งทีีมุ่งจัด

การศึกษาอย่างมีประสทธิภาพเพื่อผลิตบุคลากรด้านการแพทย์ในระดับผู้ช่วยที่ได้รับการยอมรับในวงการ

แพทย์ ซี่งก่อนจะมาเป็นโรงเรียนสยามอินเตอร์ เฮลท์ แคร์ เดิมชื่อ โรงเรียนรักษ์ บริบาล ก่อตั้งในเดือน

พฤศจิกายน 2551 เปิดสอนในหลักสูตรการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ จากการขยายตัวทางด้านนโยบายทาง

ด้านสุขภาพเพื่อก้าวสู่ศูนย์กลางทางการแพทย์ของเอเชีย รวมทั้งความก้าวหน้าทางด้านการแพทย์และ

เทคโนโลยีการให้บริการทางด้านสุขภาพมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเปิดทางเลือก

ของการศึกษาและอาชีพใหม่ที่เกิดขึ้น จึงพัฒนามาเป็น"โรงเรียนสยามอินเตอร์ เฮลท์ แคร์" ในเดือนธันวาคม

2555 โดยเพิ่มหลักสูตรพนักงานผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตรพนักงานผู้ช่วยเภสัช หลักสูตรพนักผู้ช่วยศูนย์

ความงามหลักสูตรพนักงานผู้ช่วยกายกายภาพบําบัด เพื่อช่วยดูแลสุขภาพของประชาชนในการป้องกัน

ส่งเสริม รักษาและฟื้นฟู สุขภาพที่มีคุณภาพ รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้ที่พลาดโอกาสทางการศึกษา

ในระบบและอาชีพ ได้มีความรู้ ความสามารถทางด้านการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้อง นอกจากนี้ยังเป็นการเปิด

ทางเลือกของการศึกษาและอาชีพใหม่ให้เกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนการศีกษาของผู้เรียน สามารถมีอาชีพการงานที่ดี

มีรายได้จุนเจือครอบครัว และมีทุนการศึกษาต่อในระดับสูงต่อไป

หลักสูตร

โรงเรียนสยามอินเตอร์ เฮลท์ แคร์ ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการหลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร ภาคทฤษฎี(ชั่วโมงเรียน) ภาคปฏิบัติ(ชั่วโมงเรียน)
พนักงานผู้ช่วยพยาบาล 420 420
พนักงานผู้ช่วยเภสัชกร 420 420
พนักงานผู้ช่วยศูนย์ความงาม 420 420
พนักงานผู้ช่วยกายภาพบำบัด 420 420

 

สวัสดิการ
- ชุดนักศีึกษาสำหรับเรียน และฝึกงาน จํานวน 2 ชุด
- ชดกีฬา จํานวน 1 ชุด
- ตํารา และเอกสารประกอบการเรียน จํานวน 1 ชุด
- เข็มกลัด และ ตราสัญลักษณ ์
- หอพัก นักศีกษาชาย – หญิง
- รองเท้า,ถุงน่อง และ เน็ตคลุมผม
- ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
- อาหาร 3 มื้อ อาหารว่าง 2 มื้อ
- ค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้น
- ห้องคอมพิวเตอร์ – ห้องสมุด
- ห้องเรียนทฤษฎีและห้องปฏิบัติติดเครื่องปรับอากาศทุกห้อง
- กิจกรรมเสริม และสันทนาการ
- การศึกษาดี งานในโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ
- ฟรี หลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพ
- นาฬิกาข้อมือที่มีเข็มวินาที

การสมัครเรียน/ทุนการศึกษา

คุณสมบัติของผู้เรียน

  1. เพศ ชาย หญิง อายุ 15 – 45 ปี
  2. มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อ
  3. มีใจรักงาน ด้านการให้บริการ
  4. ความรู้พื้นฐานขั้นตํ่า ม.3 / ม.6 หรือ เทียบเท่า ปวช. ปวส. ปริญญาตรีทุกสาขา
  5. ต้องการทํางานที่มีเกียรติ ต้องการทํางานที่มั่นคง และสามารถสร้างรายได้ดีดี

 

หลักฐานการสมัคร

สําเนาบัตรประชาชน จํานวน 2 ชุด
สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 2 ชุด
สําเนาวุฒการศึกษา จํานวน 2 ชุด

 

ค่าธรรมเนียมการเรียน

กรณีที่ 1 จ่ายเงินสด
ลดทันที 4,000 บาท ค่าเทอม 49,000 บาท ลงทะเบียนครั้งแรก 5,000 บาท
ชําระวันแรกของการเปิดเรียน 40,000 บาท ( รวมชำระ 45,000 บาท )


กรณีที่ 2 แบบผ่อนชําระ
ค่าเทอม 49,000 บาท ลงทะเบียนครั้งแรก 5,000 บาท วันเปิดเรียนชำระ
14,000 บาท ชาระวันที่ 1-5 ของเดือนถัดไปเดือนละ 10,000 บาท เป็นเวลา3 เดือน

กรณีที่ 3 กู้สถาบันการเงิน
กู้สถาบันการเงิน โดยโรงเรียนจะแนะนำ และทําเอกสารของทาง โรงเรียนประกอบการกู้ให้ เช่น
ธ.ก.ส. , ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารออมสิน , หรือตามสถาบันการเงินอื่น ๆ

 

ข้อมูลโรงเรียนเบื้องต้น

       

วิธีสมัครเรียน


สมัครกับอาจารย์หรือทีมงานที่ได้ร้ับการแต่งตั้งจากทางโรงเรียน
หรือ สมัครด้วยตนเอง ยื่นเอกสารสมัคร ได้ที่

               โรงเรียนสยาม อินเตอร์เฮลท์แคร์
 51/481 ต.หลักหก อ. เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel. 02-5339613-4

สมัครทางไปรษณีย์
ท่านสามารถส่งใบสมัครเรียนทางไปรษณีย์พร้อมหลักฐานการสมัครเรียนอื่นๆ ไปตามที่อยู่ข้างต้น
หรือ แฟ็กซ์มาที่ี่หมายเลข 02-5339614

*ข้อความที่เป็นโฆษณาทั้งหมดใน eldercarethailand.com ท่านผู้อ่านโปรดใช้วิจารณญาณของท่านในการตัดสินใจ กรุณารวบรวมข้อมูลให้รอบด้านก่อนตัดสินใจเลือก ทาง Elder Care Thailand ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำของทางศูนย์ดูแลฯ ใด ๆ ทั้งสิน*

Copyright © 2011 ข้อมูล ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ การดูแลผู้สูงอายุ Eldercarethailand. Designed by eldercarethailand