ต้วแบ่งหน้า

home » หน้าหลักโรงเรียน » รายชื่อโรงเรียน » โรงเรียนเกื้อกูลบริบาลศาสตร์ เชียงราย »

โรงเรียนเกื้อกูลบริบาลศาสตร์ เชียงราย

ที่อยู่: 
เลขที่ 744/3 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
โทรศัพท์: 
053-740295
หน้าหลัก

"สัมผัสจากใจ ห่วงใยดูแล ครอบครัวเดียวกัน"

 

รับรางวัลโรงเรียนเกื้อกูลบริบาลศาสตร์ ได้รับโล่และใบประกาศนียบัตรและโรงรียน

ยังมีระบบการประกันคุณภาพ ภายในอยู่ในระดับดีเด่น ปี พ.ศ. 2553

          โรงเรียนสอนผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร 1 ปี แห่งแรกของภาคเหนือ รับรองหลักสูตรโดยกระทรวงศึกษาธิการ

         ซึ่งโรงพยาบาลทุกแห่งทั่วประเทศไทยยอมรับในมาตรฐานการเรียนการสอนที่ดีที่สุดของโรงเรียนเกื้อกูลบริบาลฯ

ประวัติโรงเรียนเกื้อกูลบริบาลศาสตร์

             เมื่อปี พุทธศักราช ๒๕๔๖ นางสาวอัญชลี สิทธิขันแก้ว และ ทีมงานผู้บริหารได้ ตระหนักถึงความต้องการพนักงานผู้ช่วยการพยาบาล ผู้ดูแลเด็ก และ ผู้สูงอายุ
             ในโรงพยาบาล สถานพยาบาล , ศูนย์ดูแลเด็ก และ ผู้สูงอายุ หลายแห่ง ซึ่งเป็นการประกอบอาชีพที่ทรงเกียรติ และแก้ไขปัญหาการว่างงาน จำนวนมาก
             ซึ่งเป็น ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และเปิดโอกาสให้กับผู้ที่มีความสนใจ ในงานด้านบริการและช่วยเหลือผู้อื่นและเป็นการส่งเสริมการมีรายได้เพิ่มมาก ขึ้นดังนั้น
             จึงได้มีความ คิดริเริ่มที่จะจัดตั้งโรงเรียนสอนพนักงานผู้ช่วยการพยาบาล การดูแลเด็ก และ ผู้สูงอายุ และ นางสาวอัญชลี สิทธิขันแก้ว และ ทีมงานผู้บริหาร
             ได้ตัดสินใจ จัดตั้ง โรงเรียนเกื้อกูลบริบาลศาสตร์

              ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ ๒๕๔๖  นางสาวอัญชลี สิทธิขันแก้ว ได้รับตำแหน่ง เป็นผู้รับใบอนุญาตจัดตั้ง / ครูใหญ่ ส่วนประวัติการศึกษา ของ
              นางสาวอัญชลี สิทธิขันแก้ว จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา พยาบาลศาสตร์ ระดับปริญญาโท สาขา บริหารการศึกษา

ตั้งแต่วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ ๒๕๔๘  ได้เพิ่มหลักสูตร การอบรมผู้อนุบาลและบริการเพื่อไปทำงานไต้หวัน

               ตั้งแต่วันที่  พ.ศ ๒๕๔๘  ทางคณะผู้บริหาร ก็ได้มีความคิดริเริ่ม ที่จะขยายเวลาเรียน ให้เพิ่มมากขึ้น จึงได้ทำการขออนุญาตขยายเวลาเรียน
               ในหลากหลายช่วงเวลาเรียนเพื่อให้ผู้ต้องการศึกษาเพิ่มเติม นอกเหนือจากงานที่ทำหรือนอกเหนือจากอาชีพที่ตนเองทำอยู่และอยากจะ
               เปลี่ยนแปลงอาชีพเป็นทาง ด้านการช่วยเหลือด้านการพยาบาล
                                                                 

ตั้งแต่วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ ๒๕๕๐ คณะผู้บริหารได้ขยายหลักสูตรเพิ่มขึ้นให้สอดคล้องกับความต้องการของตำแหน่งงานที่รองรับ ในปัจจุบัน 

ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ ๒๕๕๐  นางสาวอัญชลี สิทธิขันแก้ว และฝ่ายบริหารมีมติเป็นเอกฉันท์  ได้แต่งตั้ง นางสาวเมณุภา ศักยะเกษม
               เป็นครูใหญ่ เพื่อให้เกิดการพัฒนาการประสิทธิภาพ ในการผลิตนักศึกษาออกสู่สังคมให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นไป เพื่อให้การบริหารงานด้านวิชาการ
               และ การจัดการบุคลากรให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ผลงานดีเด่น

พ.ศ ๒๔๔๙ โรงเรียนเกื้อกูลบริบาลศาสตร์ได้รับรางวัลครูดีเด่น จากกระทรวงการศึกษาการพื้นที่เขตการศึกษาเขต 1
                      พ.ศ ๒๕๕๐ โรงเรียนเกื้อกูลบริบาลศาสตร์ได้รับรางวัลโรงเรียนเอกชนนอกระบบดีเด่น จากสำนักงานการศึกษาเอกชนนอกระบบ
                       พ.ศ ๒๕๕ โรงเรียนเกื้อกูลบริบาลศาสตร์ได้รับรางวัลผู้บริหารโรงเรียนเอกชนนอกระบบดีเด่น จากสำนักงานการศึกษาเอกชนนอกระบบ

ทางคณะผู้บริหารทุกท่านมีเจตจำนงในการที่จะพัฒนาบุคลาการทางด้านการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพสู่สังคมเพิ่มยิ่งขึ้นไปโดยทางคณะ
                   ผู้บริหาร ได้ขยายโอกาสสำหรับนักศึกษาในการประกอบอาชีพด้านการให้บริการด้านการพยาบาล ในหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศให้
                   เพิ่มมากยิ่งขึ้นต่อไป

 

             
          
 

             รับรางวัลโรงเรียน เกื้อกูล  บริบาลศาสตร์ได้รับโล่และใบประกาศนีย์บัตรและโรงรียน        ยังมีระบบการประกันคุณภาพ ภายในอยู่ในระดับดีเด่น ปี พ.ศ. 2553

นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
สามารถยื่นขอกู้กับธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส.
โดยที่ทางครอบครัวหรือญาติ
จะต้องเป็นลูกค้า ธ.ก.ส. เดิมอยู่แล้ว

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน
เกื้อกูลบริบาลศาสตร์ รุ่นพี่ที่อยู่
ในจังหวัดเชียงรายและต่างจังหวัด
ที่ผ่านการฝึกงานฝ่าฟันอุปสรรค
จนกระทั่งประสบความสำเร็จ
ได้เข้าทำงานอย่างมั่นคง
และจงตัวอย่างที่ดีแก่รุ่นน้องต่อไป

โรงเรียนเกื้อกูลบริบาลศาสร์เชียงราย
เปิดรับสมัครเรียนหลักสูตรผู้ช่วยการพยาบาล
หลักสูตร 1 ปี

 

หลักสูตร

โรงเรียนเกื้อกูลบริบาลศาสตร์ เชียงราย

             
          
               ภายใต้การควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ แห่งแรกในเชียงราย หลักสูตร 1 ปี
               หลักสูตรพนักงานผู้ช่วยการพยาบาล  เข้มข้น 1 ปี
               รางวัลโรงเรียนดีเด่น รางวัลผู้บริหารดีเด่น รางวัลครูดีเด่นตามมาตรฐานการศึกษา
               รับสมัครผู้ที่เรียนจบ ม.3 / ม.6 / ปวช. /ปวส. /ปริญญาตรี
               อายุตั้งแต่ 15-35 ปี  ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

               เรียนจบแล้วมีงานรองรับทันที
               มีทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาและสวัสดิการอื่นๆอีกมากมาย

               เรียนทฤษฏี 6 เดือน ปฏิบัติ 6 เดือน
               มีรายได้หรือเบี้ยเลี้ยงในขณะฝึกงาน
               หลักสูตรเข้มข้น พร้อมกับการรองรับของหน่วยงานรัฐบาล เอกชน คลินิก และหน่วยงานสุขภาพต่างๆ

          เมื่อจบหลักสูตร

              - จัดหาตำแหน่งงานในโรงพยาบาล,คลีนิค,สถานรับเลี้ยงเด็ก,คนชรา ทั้งในและต่างประเทศให้
              - สามารถเปิดสถานรับเลี้ยงเด็กเป็นของตนเองได้ในชุมชน
              - สามารถเป็นครูพี่เลี้ยงเด็กในโรงเรียนอนุบาลได้
              - สามารถทำงานในโรงพยาบาลและถ้ามีความขยันในการปฏิบัติงานมาก จะมีรายได้เพิ่มมากยิ่งขี้น

 

         บริการ

             1. หอพักตลอดปีการศึกษา
             2. ชุดนักศึกษา 2 ชุด
             3. ตำราเรียนและกระเป๋าเรียน
             4. ประกันชีวิตอุบัติเหตุ 100,000 บาท

รายละเอียดหลักสูตร

ภาคทฤษฎี 6 เดือน

 • The Ellderly Care Techniques หลักการดูแลผู้สูงอายุ
 • Child Care Techniques หลักการดูแลเด็กเล็ก
 • Medical Assisting ความรู้พื้นฐานทางการแพทย์
 • Basic Nursing Care Skills การพยาบาลพื้นฐาน
 • Basic Life Support การปฐมพยาบาล และการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน
 • The Human Body : Structure & Function กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
 • Food and Nutrition for Child and the Elderly วิชาอาหารและโภชนาการสำหรับเด็กและผู้สูงอายุ
 • Basic Pharmacology หลักการใช้ยา Physical Therapy กายภาพบำบัด Personality Training
  การพัฒนาบุคลิกภาพ
 • Ethic and Human Relation จรรยาบรรณและมนุษยสัมพันธ์ Labor Law
  วิชากฎหมายแรงงานที่ควรรู้

ภาคปฎิบัติ 6 เดือน

นักศึกษาจะได้รับการฝึกปฎิบัติงานจริง ในโรงพยาบาล คลินิก ศูนย์บริการเฝ้าไข้ และหน่วยช่วยเหลือ
ผู้ป่วย ศูนย์กายภาพบำบัด ศูนย์รับเลี้ยงเด็ก ในแผนกต่างๆ อาทิ

 • แผนกทันตกรรม
 • แผนกฉุกเฉิน
 • แผนกผู้ป่วยใน/ผู้ป่วยนอก
 • แผนกอายุรกรรม
 • แผนกประชาสัมพันธ์
 • แผนกเวชระเบียน
 • แผนกจ่ายยา
 • แผนกไตเทียม
 • แผนกรังสีวินิจฉัย

การสมัครเรียน/ทุนการศึกษา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย-หญิง อายุ 15- 35 ปี
 2. จบการศึกษา ม.3 ม.6 (สายสามัญ หรือกศน.) ปวช. ปวส. และปริญญาตรี
 3. น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 45 กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร
 4. สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ

หลักฐานการสมัคร

 1. รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว 2 รูป
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ชุด
 4. สำเนาวุฒิการศึกษา 2 ชุด

 บริการ

      1. หอพักตลอดปีการศึกษา
      2. ชุดนักศึกษา 2 ชุด
      3. ตำราเรียนและกระเป๋าเรียน
      4. ประกันชีวิตอุบัติเหตุ 100,000 บาท

การสมัครเรียน

 1. สมัครเรียนด้วยตนเองที่
  โรงเรียนเกื้อกูลบริบาลศาสตร์ เชียงราย เลขที่ 744/3 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000.
 2. สมัครเรียนโดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.kurkoon.com/download/download.doc
  ส่งใบสมัครที่กรอกข้อความแล้วพร้อมเอกสารการชำระค่าลงทะเบียนเรียน ทางไปรษณีย์หรือทางโทรสาร

 

สำหรับท่านผู้ปกครองที่มีความประสงค์ที่จะกู้ยืมทุนการศึกษาสำหรับบุตรหลาน สามารถ กู้ผ่านธนาคารตามรายละเอียดดังนี้

     ธนาคาร ธกส.
     ผู้กู้หรือผู้ปกครองต้องเป็นสมาชิกของธนาคาร
     โดยมีรายละเอียดดังนี้
     1. ต้องเป็นสมาชิก ธกส.
     2. ต้องไม่เคยมีหนี้เสีย(MPL) หรือพักชำระหนี้
     3. ผุ้กู้สามารถกู้ได้เต็มวงเงิน
     4. ดอกเบี้ย และเงื่อนไขการชำระหนี้เป็นไป
         ตามข้อตกลงของ ธกส.
     5. ทางโรงเรียนออกหนังสือรับรองการศึกษาให้เพื่อยื่นกู้

ธนาคารออมสิน
1. ผู้ปกครองนักเรียน หรือผู้กู้ ต้องเป็นข้าราชการ
2. สามารถกู้ได้ในช่วงเดือน พฤษภาคม ของทุกปี
3. ผู้กู้สามารถกู้ได้ไม่เกิน 8,000 บาท ต่อ บุตร 1 คน แต่ไม่เกิน 3 คน
4. ผู้กู้สามารถผ่อนชำระหนี้ได้ 6 เดือน หรือ ตามเงื่อนไขของธนาคาร
5. ทางโรงเรียนออกหนังสือรับรองการศึกษาให้เพื่อยื่นกู้

ข้อมูลโรงเรียนเบื้องต้น

ที่อยู่:เลขที่ 744/3 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

โทรศัพท์:053-740295

websit:http://www.kurkoon.com

ผู้เยี่ยมชม
ผู้เยี่ยมชม's picture
ต้องการความข่วยเหลือ ด่วนมาก

ต้องการคนไปดูแลคนป่วยที่บ้านจำนวน 1 ท่าน ด่วน
ติดต่อมาที่เบอร์นี้ 080 673-4994
คุณ ภิตินันท์

ต้องการพนักงานประจำเนอร์สซิ่งโฮม

วราวรรณ์เนอร์สซิ่งโฮมต้องการรับสมัครพนักงานประจำศูนย์ผู้ป่วยจำนวน 3 อัตรา ไม่มีประสบการณ์ก็ได้ค่ะ
สนใจติดต่อ อุบลวรรณ 08-9883-3865 , 08-6321-7213 /ขอบคุณคะ

Anonymous
ผู้เยี่ยมชม's picture
ไม่มีเงินเลย

ไม่มีเงินเลย สามารถกู้ยืมเงินเรียนได้มั้ยคะ

ผู้เยี่ยมชม
ผู้เยี่ยมชม's picture
ทดสอบ

{ทดสอบ}โรงเรียนสอนผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร 1 ปี แห่งแรกของภาคเหนือ รับรองหลักสูตรโดยกระทรวงศึกษาธิการ
ซึ่งโรงพยาบาลทุกแห่งทั่วประเทศไทยยอมรับในมาตรฐานการเรียนการสอนที่ดีที่สุดของโรงเรียนเกื้อกูลบริบาลฯ

*ข้อความที่เป็นโฆษณาทั้งหมดใน eldercarethailand.com ท่านผู้อ่านโปรดใช้วิจารณญาณของท่านในการตัดสินใจ กรุณารวบรวมข้อมูลให้รอบด้านก่อนตัดสินใจเลือก ทาง Elder Care Thailand ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำของทางศูนย์ดูแลฯ ใด ๆ ทั้งสิน*

Copyright © 2011 ข้อมูล ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ การดูแลผู้สูงอายุ Eldercarethailand. Designed by eldercarethailand